1. Risk Tespit Raporu Alınması
Maliklerden herhangi biri ya da kanuni temsilcileri, masraflar kendine ait olmak şartı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan Risk Tespit Kuruluşuna başvurur. Bu işlem için Gerekli olan belgeler tapu ve kimlik belgesi fotokopisidir.
2. Risk Tespit Rapor Onayı ve İl Müdürlüğüne Verilmesi
Risk tespitine dair rapor örneği, 10 gün içerisinde ilçenin belediyesine gönderilir. Eğer bu raporda herhangi bir eksiklik ya da sorun yoksa, 10 iş günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek için ilgili tapu müdürlüğüne aktarılır.
3. Tapuya Riskli Yapı Şerh Edilmesi
Tapu Müdürlüğü, riskli yapı şerhini başvurulan taşınmazın beyanlar hanesine işler. Bu şerh ile ilgili olarak tapu müdürlüğü şahsi ve ayni hak sahiplerinin tümüne yapılan riskli yapı tespitine 15 gün içerisinde itiraz edebileceklerini, aksi takdirde binalarının verilecek süre zarfında yıkılacağını açıkça belirtir. Buna ilişkin tebligatları maliklerin tümüne birden tebliğ eder.
4.  Raporun Kesinleşmesi, SPK Değerlemesi
Yapılan bu risk raporuna malikler 15 gün içerisinde itiraz hakkına sahiptirler. Yapılacak itirazlar dilekçe aracılığı ile direkt olarak Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne yapılır. Yapılan itiraz üzerine bir teknik heyet yapılan bu itirazları inceleyerek nihai karara bağlar. İtirazın reddedilmesi durumunda rapor kesinleşmiş olur. Malikler arsa ve bağımsız bölümlerin değerlerini, SPK lisansına sahip değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir.
5.   2/3 İle Toplantı
Riskli olan yapının nasıl değerlendirileceği konusunda maliklerin anlaşmış olması esastır. Kat malikleri 6306 sy.lı Yasa kapsamında karar almak için usulüne uygun  bir şekilde toplanır ve ortak karar protokolünü imzalarlar.
6.  İnşaat Şirketi İle Sözleşme İmzası
Tüm bu süre zarfında malikler hangi usulle yapılarını yeniden inşa edecekler ise buna uygun bir inşaat şirketi seçerler. Malikler sözleşme müzakerelerinin sonucunda inşaat şirketiyle bir sözleşme imzalarlar.
7.  2/3 Kararına Katılmayanlara Çağrı
Ortak karar protokolüne katılmamış olan ya da bu duruma muhalif olan maliklere noter kanalıyla karara katılmaları ve de sözleşme imzalamaları konusunda herhangi bir malik tarafından bir ihtar gönderilir. Bu ihtarda sözleşmeyi imzalamayan malike  imzası için 15 gün süre verilir.
8. Yıkım ve Hisse Satışı
Riskli ilan edilen yapının tespitinin kesinleşmesi ile ilgili belediye tarafından riskli yapının tahliye edilmesi ve de yıkımı için tam 60 gün ve buna ek olarak 30 gün süre tanınır. İhtara rağmen sözleşme imzalamayı reddetmiş olan maliklerin arsa payı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından sadece karara katılmış olan maliklerin katılabileceği bir açık arttırma ile satışa sunulur.
9. Kira/Taşınma Yardımı ve Kredi Başvurusu
Anlaşma yoluyla tahliye edilmiş olan binalarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aylık kira yardımı yapılır. Bu yardımlardan yalnızca kiracılar, malikler ve de sınırlı hak sahibi olanlar yararlanabilir. Kira yardımının yerine geçici konut ya da iş yeri tahsisi yapılması da mümkündür. Bu kira ve taşınma yardımını almayanlar faiz desteği ya da kredi kolaylığından da yaralanabilmektedirler.
10. İnşaatın Başlaması, İskan Alınması
Eğer ki malikler anlaşamamışlar ise sözleşme imzalamamış olan maliklerin tüm arsa payları satılır. Bina yıkılır ve de müteahhit olan firma inşaat ruhsatı için başvuruda bulunur.
Bina projeye uygun bir biçimde tamamlandığı vakit iskan alınır ve de malikler bu sayede deprem ve doğal felaketlere dayanıklı yeni binalarına kavuşurlar.
Apartmanınızı kentsel dönüşüm ile yenilemek gibi bir maksadınız var ise, bu süreçte mutlaka ama mutlaka bir uzman hukukçudan projenin her aşamasında yardım alınız. Bu hem süreci kısaltacak, hem de hak kayıplarınızı engelleyecektir.

SİZİ ARAYALIM

SİZİ ARAYALIM